ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମୋବାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଳାନ ୨୦୧୯-୨୦

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ମୋବାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଳାନ ୨୦୧୯-୨୦
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଥୁ.ରାମପୁର-୨ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଥୁ.ରାମପୁର -୧ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (682 KB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ପର୍ଲା-୨ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦଳ ପରଳା-୧ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦଳ ନର୍ଲା-୨ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (871 KB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ନର୍ଲା-୧ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ମ.ରାମପୁର -୨ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ମ. ରାମପୁର -୧ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (763 KB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଲାଞ୍ଜିଗଡ -୨ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୟାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଲାଞ୍ଜିଗଡ-୧ 01/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)