ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର: 2074 ପାଇଁ |

18/07/2020 31/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)