ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ DRDA ଏବଂ 13 ବ୍ଲକ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର

ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ DRDA ଏବଂ 13 ବ୍ଲକ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ DRDA ଏବଂ 13 ବ୍ଲକ୍ କଲାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର 13/11/2021 29/11/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)